Tel: 0877/62-09-22
Email: lawoffice1.stelltlegal@gmail.com

Адвокатска кантора / STELLT-LEGAL

 

Правото на защита на правата и интересите на физическите и юридическите лица е гарантирано и провъзгласено от една страна от Конституцията на Република България и от друга страна от  редица международни актове, които са задължителни за Република България , едни от най-важните и водещи са : Харта на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

Правото на справедлив съдебен процес воден в наказателните, гражданските и административно-правните дела от безпристрастен съд в разумен срок,  се защитава  от адвоката.

Консултацията с адвокат е необходима и задължителна, когато имате въпрос от правно естество. По-лесно, безболезнено,  безопасно и евтино е да се предотврати  настъпването на проблема, отколкото да се търси решение на вече възникнал спор, или да се правят опити да се поправят настъпилите последици.

Мисията на адвоката е компетентно, професионално, отговорно предлагане и осъществяване на правни услуги по граждански, наказателни и административни дела, съобразени с частните и корпоративните интереси на клиентите.